Online
Beceri
Değerlendirmesi

Proje ve Program Hakkında

“Türkiye'de Düşük Yeterliliğe/Beceriye Sahip Yetişkinlerin Okuryazarlık, Aritmetik ve Dijital Beceri Düzeylerinin Değerlendirilmesine İlişkin Adaptif, Web Tabanlı Değerlendirme Aracının Geliştirilmesi” başlıklı bu projede, 18-40 yaş arasında, en çok ortaokul mezunu olan yetişkinlerin veya ilgili hallerde, ülkeler tarafından tespit edilen öncelikli hedef grupların okuryazarlık, aritmetik ve dijital beceri düzeylerinin belirlenmesine yönelik, web tabanlı ve adaptif bir değerlendirme aracı geliştirilecektir. Proje, Avrupa Birliği'nin istihdam ve sosyal inovasyon programından “EaSI” mali destek almıştır. Proje süresi 18 aydır. Proje bütçesi ise €327.167,5'dur.

Bu proje, EaSI Programı altında VP/2018/008 numaralı “AB’nin Beceri Kazandırma Yolları politikasının uygulanmasında beceri ölçümlerinin yaygınlaştırılmasına destek” konulu teklif çağrısı ile desteklenmiştir.

Bu programın genel hedefi, "Beceri Kazandırma Yolları: Yetişkinler için Yeni Fırsatlar" (Aralık 2016) başlıklı Konsey Tavsiyesini uygulama sürecinde üye devletlerin (ve istekleri üzerine diğer EaSI ülkelerinin) desteklenmesidir.

Bu programın özel hedefi, Beceri Kazandırma Yolları hakkında Konsey Tavsiyesine ilişkin uygulamaların ayrılmaz bir unsuru olan, düşük düzeyde yeterlilik / beceri sahibi yetişkinlere (ve özellikle de Tavsiye çerçevesinde ülkeler tarafından tespit edilen öncelikli grupların) yönelik bireysel beceri değerlendirmesinin (okuryazarlık, aritmetik ve dijital beceriler dahil) ulusal ve/veya bölgesel makamlar tarafından uygulamaya konulmasının sağlanmasına destek verilmesidir.

KONSORSİYUM

Proje Yürütücüsü
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajası (DOKA)
Proje Ortağı
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)

İŞTİRAKÇİLER

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO)
Trabzon İş Kurumu
Trabzon Halk Eğitim Merkezi

PAYDAŞLAR

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü

Hedefler

Projenin temel hedefi, düşük vasıflı/nitelikli yetişkinlerin okuryazarlık, aritmetik ve dijital becerilerini/niteliklerini değerlendirmek için yeni, web tabanlı ve adaptif bir değerlendirme aracı geliştirmek ve bu aracın güvenilirliğini ve geçerliliğini test etmektir.

Projenin ikinci hedefi, değerlendirme sonuçlarını, geliştirilecek değerlendirme aracı tarafından oluşturulan raporlar yoluyla sunmaktır. Bu raporlar, bireylerin okuryazarlık, aritmetik ve dijital alanlardaki mevcut beceri seviyeleri ile iyileştirilmesi gereken potansiyel becerileri hakkında bilgi içerecektir.

Projenin son hedefi ise, yetişkinler için kişiselleştirilmiş öğrenme yöntemlerinin oluşturulması için temel oluşturmaktır.

Aktiviteler

Proje toplantıları
Proje açılış toplantısının gerçekleştirilmesi
Tanıtım ve görünürlük faaliyetleri
Fransa'daki OECD kurumunun ziyareti ve PIACC hakkında bilgi alınması Çalışma grubunun seçilmesi
ITTES 2019 Proje Çalıştayı & Değerlendirme aracı sorularının hazırlanması
Değerlendirme aracı sorularının görsellerinin hazırlanması
Web tabanlı seviye değerlendirme sisteminin geliştirilmesi
Sistem Kullanıcıları için Uygulamalı Eğitimler
Uluslararası bir konferansta uygulamanın tanıtılması ve uygulama sonuçlarının bildiri haline getirilmesi

Beklenen
Çıktılar

  • Projenin beklenen ana çıktısı, düşük beceriye/yeterliliğe sahip yetişkinlerin okur-yazarlık, aritmetik ve dijital becerilerini ve bu becerilerin düzeylerini belirleyen, ulaşılması ve kullanımı kolay, kişiye özel sonuç raporları oluşturulabilen ve bu raporlar sayesinde 18-40 yaş arasında, düşük becerilere/yeterliliklere sahip yetişkinlerin okur-yazarlık, aritmetik ve dijital beceri düzeylerine, bu beceriler kapsamında sahip oldukları eksikliklere ve bu eksikliklerin giderilmesine ilişkin alınması gereken eğitimlere yönelik öneriler sunabilen online, adaptif, geçerliği ve güvenirliği sağlanmış bir değerlendirme aracıdır.
  • Projenin bir diğer beklenen çıktısı da düşük beceriye/yeterliliğe sahip yetişkinlerin becerilerinin ve beceri düzeylerinin belirlenmesinde, geliştirilecek değerlendirme aracının iştirakçiler tarafından kullanılmasıdır. İştirakçilerle imzalanan taahhütname bu proje çıktısının ispatı şeklindedir.
  • Değerlendirme aracının kullanımına ilişkin, 40’ı Türkiye çapındaki İŞKUR’lardan, 40’ı Türkiye çapındaki kalkınma ajanslarından olmak üzere toplam 80 temsilciye eğitimler verilecektir. Böylece bu kurumların kendi bünyelerinde sistemi rahatça kullanabilmeleri ve bünyelerindeki diğer çalışanlara konuya ilişkin eğitimleri verebilmeleri sağlanacaktır. Verilecek eğitimler sonrasında katılımcılara dağıtılacak olan sertifikalar bu hedefin beklenen çıktısını oluşturmaktadır.
  • Proje kapsamında Avrupa’da yapılacak bir konferansta, projenin tanıtımına ve projede geliştirilecek değerlendirme aracına ilişkin 2 adet sunum yapılması hedeflenmektedir. Bu sunumlar için hazırlanacak olan bildiriler bu hedefin beklenen çıktılarıdır. Ayrıca proje bitiminden itibaren 5 yıl içinde proje sonuçlarına ilişkin bir yayın yapılması da hedeflenmektedir. Bu doğrultuda hazırlanacak olan makalenin SSCI indeksli bir dergide yayınlanması bu hedefin beklenen çıktısını oluşturmaktadır.
MEB Logo

İletişim

Gazipaşa Mah. Nemlioğlu Sok. Taksim Yokuşu No:3 Ortahisar/TRABZON
+90 (462) 455 40 22
onlinebeceri@doka.org.tr

Bu proje Avrupa Birliği'nin İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı (EasI) (2014-2020) kapsamında finansal destek almıştır. Daha detaylı bilgi için: http://ec.europa.eu/social/easi
Bu yayında yer alan bilgilerin, Avrupa Komisyonunun resmi konumunu yansıtması gerekmemektedir.

TOP